THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 764 | 96 TRÚNG 3C: 764 | TRÚNG SL: 96X2
27-11-2020 125 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X3
26-11-2020 071 | 93 TRÚNG 3C: 071 | TRƯỢT
25-11-2020 037 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
24-11-2020 664 | 44 TRÚNG 3C: 664 | TRƯỢT
23-11-2020 853 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2020 596 | 12 TRÚNG 3C: 596 | TRƯỢT
21-11-2020 562 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17X2
20-11-2020 790 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
19-11-2020 007 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 630 | 04 TRÚNG 3C: 630 | TRƯỢT
17-11-2020 094 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
16-11-2020 130 | 50 TRÚNG 3C: 130 | TRƯỢT
15-11-2020 819 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
14-11-2020 107 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
13-11-2020 287 | 31 TRÚNG 3C: 287 | TRÚNG SL: 31