THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 625 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
16-05-2021 955 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2021 925 | 92 TRÚNG 3C: 925 | TRƯỢT
14-05-2021 047 | 85 TRÚNG 3C: 047 | TRÚNG SL: 85X2
13-05-2021 654 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23
12-05-2021 651 | 13 TRƯỢT | TRÚNG SL: 13X2
11-05-2021 470 | 04 TRÚNG 3C: 470 | TRÚNG SL: 04X2
10-05-2021 248 | 47 TRƯỢT | TRÚNG SL: 47
09-05-2021 368 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
08-05-2021 493 | 41 TRÚNG 3C: 493 | TRƯỢT
07-05-2021 447 | 27 TRÚNG 3C: 447 | TRÚNG SL: 27X3
06-05-2021 359 | 78 TRÚNG 3C: 359 | TRƯỢT
05-05-2021 866 | 44 TRÚNG 3C: 866 | TRÚNG SL: 44X2
04-05-2021 590 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78X2
03-05-2021 924 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 579 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79