THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 982 | 97 TRÚNG 3C: 982 | TRƯỢT
27-02-2020 412 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
26-02-2020 146 | 82 TRÚNG 3C: 146 | TRÚNG SL: 82X2
25-02-2020 487 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77
24-02-2020 609 | 37 TRÚNG 3C: 609 | TRÚNG SL: 37X2
23-02-2020 144 | 75 TRÚNG 3C: 144 | TRÚNG SL: 75X3
22-02-2020 547 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
21-02-2020 089 | 56 TRÚNG 3C: 089 | TRƯỢT
20-02-2020 304 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93
19-02-2020 388 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50X2
18-02-2020 506 | 72 TRƯỢT | TRƯỢT
17-02-2020 906 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
16-02-2020 776 | 89 TRÚNG 3C: 776 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 508 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
14-02-2020 766 | 78 TRƯỢT | TRƯỢT
13-02-2020 341 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT