THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 1-6 | 20 91 | 62 92 28 52 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 20 91 | TRÚNG XIÊN 4: 62 92 28 52
23-10-2021 2-5 | 62 27 | 31 50 81 93 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 62 27 | TRÚNG XIÊN 4: 31 50 81 93
22-10-2021 2-8 | 64 06 | 15 52 74 61 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG LÔ: 15 74 61
21-10-2021 8-8 | 87 78 | 97 74 42 55 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG XIÊN 4: 97 74 42 55
20-10-2021 4-7 | 78 64 | 33 47 57 44 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 78 64 | TRÚNG XIÊN 4: 33 47 57 44
19-10-2021 4-7 | 19 62 | 34 55 56 01 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG LÔ: 34 55 01
18-10-2021 0-9 | 71 70 | 19 61 16 34 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 71 70X2 | TRÚNG XIÊN 4: 19 61 16 34
17-10-2021 4-1 | 11 23 | 83 19 38 00 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 23X2 | TRƯỢT
16-10-2021 6-5 | 39 80 | 80 70 27 37 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 70 27 37
15-10-2021 1-9 | 37 27 | 71 73 32 12 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG LÔ: 71 32 12
14-10-2021 1-9 | 67 71 | 77 14 67 28 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 67 71 | TRÚNG XIÊN 4: 77 14 67 28
13-10-2021 2-0 | 65 90 | 20 91 86 11 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 65 90 | TRÚNG LÔ: 20 11X2
12-10-2021 1-8 | 86 57 | 50 36 94 88 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 86 | TRÚNG LÔ: 50 94 88
11-10-2021 4-2 | 13 22 | 52 26 64 91 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 22X2 | TRÚNG LÔ: 52 26 91
10-10-2021 6-3 | 36 24 | 46 17 37 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG LÔ: 46 35
09-10-2021 4-6 | 88 20 | 04 06 94 56 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG LÔ: 56X2