THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2
16-05-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
15-05-2021 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-05-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
13-05-2021 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
12-05-2021 4-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-05-2021 5-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
10-05-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
09-05-2021 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
08-05-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
07-05-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
06-05-2021 4-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
05-05-2021 5-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-05-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-05-2021 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
02-05-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7