THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 17 | 48 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
23-10-2021 25 | 93 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG SL: 93
22-10-2021 18 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15
21-10-2021 88 | 20 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG SL: 20X2
20-10-2021 49 | 29 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG SL: 29X2
19-10-2021 47 | 23 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 23X2
18-10-2021 09 | 80 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRƯỢT
17-10-2021 31 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 68 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 17 | 48 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 19 | 44 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 22 | 03 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 27 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 41 | 32 TRƯỢT | TRÚNG SL: 32
10-10-2021 86 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
09-10-2021 56 | 42 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG SL: 42X2