THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 76 | 41 57 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2020 03 | 80 45 TRÚNG SL: 03 | TRÚNG XIÊN 2: 80 45
17-09-2020 96 | 75 60 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG LÔ: 60
16-09-2020 34 | 87 11 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 11
15-09-2020 21 | 38 08 TRÚNG SL: 21 | TRÚNG LÔ: 08
14-09-2020 30 | 31 59 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 31X2 59
13-09-2020 00 | 08 92 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 08 92X2
12-09-2020 61 | 24 73 TRÚNG SL: 61X3 | TRÚNG XIÊN 2: 24 73
11-09-2020 94 | 86 53 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 53
10-09-2020 40 | 19 17 TRÚNG SL: 40X2 | TRÚNG LÔ: 19
09-09-2020 14 | 37 23 TRÚNG SL: 14 | TRÚNG XIÊN 2: 37 23
08-09-2020 92 | 49 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 49 12
07-09-2020 62 | 38 25 TRÚNG SL: 62 | TRÚNG XIÊN 2: 38 25
06-09-2020 94 | 54 73 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54
05-09-2020 70 | 41 00 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 00
04-09-2020 24 | 25 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 25