THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 95 | 70 24 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 70 24
27-02-2020 20 | 61 43 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG LÔ: 43X2
26-02-2020 82 | 34 12 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG XIÊN 2: 34 12
25-02-2020 77 | 23 11 TRÚNG SL: 77 | TRÚNG XIÊN 2: 23 11
24-02-2020 37 | 49 06 TRÚNG SL: 37X2 | TRÚNG XIÊN 2: 49 06
23-02-2020 75 | 24 73 TRÚNG SL: 75X3 | TRÚNG XIÊN 2: 24 73
22-02-2020 24 | 33 68 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 68
21-02-2020 67 | 84 33 TRÚNG SL: 67 | TRÚNG XIÊN 2: 84 33
20-02-2020 94 | 68 14 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 68 14
19-02-2020 60 | 60 53 TRÚNG SL: 60 | TRÚNG XIÊN 2: 60 53
18-02-2020 82 | 75 26 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 75 26
17-02-2020 78 | 53 71 TRÚNG SL: 78 | TRÚNG LÔ: 53
16-02-2020 89 | 76 93 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 93
15-02-2020 58 | 17 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
14-02-2020 87 | 26 99 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
13-02-2020 14 | 69 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 69X2